ul. Dubois 9/1A, 45-070 Opole
tel./fax (+48) 77 44 10 540

WAŻNE INFORMACJE!

Szanowni Państwo!

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z ich zaakceptowaniem!

  1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 Administratorem danych osobowych są Usługi Turystyczne STACHURA, ul. Dubois 9/1A, 45-070 Opole. Dane te przetwarzane są w celu zawarcia umowy oraz realizacji usług i obowiązków wynikających z przepisów prawa. Klient posiada prawo dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia umowy oraz realizacji usługi. Dane osobowe udostępniamy podwykonawcom (hotelom, przewoźnikom, ubezpieczycielom i innym, dzięki którym usługa jest realizowana). Osoba wpłacająca zaliczkę wyraża zgodę na wielokrotne przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji imprez turystycznych/pielgrzymkowych.
  2. Zaliczki nie podlegają zwrotowi. W ciągu 5 dni od wpłaty pierwszej zaliczki Uczestnik może wykupić w dowolnej agencji ubezpieczeniowej ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu oraz przerwania uczestnictwa w imprezie. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie autokarowej Uczestnikowi przysługuje prawo wprowadzenia na swoje miejsce innej osoby najpóźniej 2 dni przed wyjazdem. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie lotniczej Uczestnikowi przysługuje prawo wprowadzenia na swoje miejsce innej osoby najpóźniej do 40 dni przed wylotem. Z tego tytułu Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.

  3. Uczestnicy są objęci standardowym ubezpieczeniem KL na kwotę €20.000 oraz NNW na kwotę 15.000 zł w Signal Iduna. Ubezpieczenie to nie pokrywa kosztów leczenia chorób przewlekłych. Każdy Uczestnik ma możliwość doubezpieczenia się od chorób przewlekłych u organizatora. Zgłasza taką chęć w momencie przystąpienie do imprezy lub przed jej rozpoczęciem.

    Ogólne Warunki Ubezpieczenia dostępne są na stronie: w3.signal-iduna.pl/OWU_doc/travel/owu_bp_travel.pdf

    Informacje o produkcie ubezpieczeniowym dostępne są na stronie: https://app.signal-iduna.pl/files/SIP 3123_IPID_Bezpieczne Podróże 2018.pdf

  4. Osoba wpłacająca zaliczkę oświadcza, że zapoznała się z Warunkami Uczestnictwa, które stanowią integralną część zgłoszenia, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Signal Iduna oraz informacjami o produkcie ubezpieczeniowym.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa oraz Program Imprezy stanowią integralną część Umowy o udział w imprezie turystycznej/pielgrzymkowej.

2. Zawarcie umowy następuje przez podpisanie Umowy-Zgłoszenia między Uczestnikiem a Biurem Podróży oraz wpłacenie minimum 20% wartości imprezy.

3. Uczestnikiem imprezy jest osoba podpisująca zgłoszenie oraz inne osoby nim objęte.

4. Uczestnik zobowiązuje się do podania danych (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania) niezbędnych do ubezpieczenia, w terminie najpóźniej do 3 dni przed wyjazdem.

5. Biuro ma obowiązek zapoznać Uczestnika z przepisami paszportowo-wizowymi obowiązującymi w kraju/krajach objętych imprezą, a także z wymaganiami zdrowotnymi (temperatura powietrza, wysokość n.p.m., itp.) oraz ewentualnymi zagrożeniami (czynne wulkany, działania wojenne, strajki, itp.). Biuro nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów celno-dewizowych przez Uczestnika.

6. Uczestnik wyjazdu zagranicznego musi posiadać aktualny paszport lub inny dokument wymagany prawem do przekroczenia granicy Rzeczpospolitej Polskiej, krajów tranzytowych oraz kraju docelowego. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za odmowę prawa wjazdu do danego kraju, wynikającą z działań uprawnionych organów lub służb. Przy wyjazdach do państw układu Schengen, każdy Uczestnik imprezy musi posiadać przy sobie ważny paszport lub dowód osobisty.

7. Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy, względnie poszczególnych świadczeń, jeśli ich realizacja jest utrudniona lub niebezpieczna z niezależnych od Biura powodów, np. decyzje władz państwowych lub lokalnych, wojna, kataklizmy, działanie siły wyższej oraz jeśli liczba uczestników nie osiągnie zakładanego przez Biuro minimum. Z tych powodów Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie ani zwrot indywidualnie poniesionych kosztów (np. koszt wyrobienia paszportu, wizy, ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy), jedynie zwrot wpłaconej kwoty (bez odsetek). O odwołaniu imprezy Biuro poinformuje Klienta drogą telefoniczną lub pisemną najpóźniej na 10 dni przed wyjazdem.

8. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody i straty wyrządzone z jego winy lub z winy osób niepełnoletnich, znajdujących się pod jego opieką. Powyższe koszty Uczestnik pokrywa na miejscu wyrządzenia szkody lub straty.

9. Biuro nie zwraca pieniędzy z tytułu świadczeń niewykorzystanych przez Uczestnika z jego winy (np. spóźnienie się na miejsce zbiórki, skrócenie pobytu, rezygnacja z części lub całości programu).

10. Jeżeli Uczestnik rezygnuje z udziału w imprezie Biuro potrąca poniesione i proporcjonalne koszty. Nie więcej jednak niż:

*30% ceny – do 35 dni przed rozpoczęciem imprezy;

*50% ceny – do 34 – 10 dni przed rozpoczęciem imprezy;

*80% ceny – na 9 i mniej dni przed rozpoczęciem imprezy;

W terminie do 6 dni od wpłaty zaliczki Uczestnik może wykupić w dowolnej agencji ubezpieczeniowej ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej/pielgrzymkowej oraz od kosztów przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej/pielgrzymkowej.

11.Brak wpłaty drugiej raty traktowany jest jako rezygnacja z imprezy i skutkuje potrąceniem 100% wpłaconej zaliczki.

12. Przy rezygnacji z udziału w imprezie Uczestnikowi przysługuje prawo wprowadzenia na swoje miejsce innej osoby bez potrącania kosztów manipulacyjnych. W przypadku imprez lotniczych zmiany można dokonać najpóźniej na 40 dni przed wylotem.

13. Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany ceny imprezy w razie gwałtownych zmian kursów walut lub wzrostu cen paliwa, jednak nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem imprezy. Wzrost ceny o więcej niż 15% upoważnia Uczestnika do rezygnacji bez ponoszenia kosztów, pod warunkiem, że powiadomi Biuro w ciągu 5 dni od otrzymania informacji o zmianie ceny.

14. Biuro przyjmuje na siebie odpowiedzialność za sumienne przygotowanie i realizację świadczeń wykupionych przez Uczestnika. Jeżeli jednak z winy Biura lub jego kontrahenta nie zostaną zrealizowane świadczenia, względnie ich jakość będzie odbiegać od jakości wynikającej z zawartej Umowy, Biuro zobowiązuje się do zwrotu części wniesionej opłaty za usługę:

a) jeśli z przyczyn obiektywnych następuje zmiana programu imprezy w czasie jej trwania Uczestnikom przysługuje zwrot równowartości niezrealizowanych świadczeń z zastrzeżeniem 13c. Wysokość odszkodowania wylicza się, biorąc za podstawę wartość utraconego świadczenia w stosunku do zapłaconej ceny;

b) Uczestnik ma prawo złożyć w Biurze reklamację w razie nienależytego wykonania Umowy, najpóźniej do 7 dni od zakończenia imprezy z zastrzeżeniem 13c. Biuro ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od daty jej złożenia;

c) warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zgłoszenie przez Uczestnika w czasie trwania imprezy pilotowi umotywowanych zastrzeżeń na piśmie;

15. Nie uważa się za wadę usługi niedociągnięć zawinionych przez Uczestnika lub osoby prawne i fizyczne nie pozostające w stosunku prawnym z usługodawcą albo wynikające z okoliczności, na które Biuro nie ma wpływu (np warunki atmosferyczne, losowe, decyzje miejscowych władz itp.)

16. Datą zawarcia Umowy jest data podpisania jej przez obie strony.

17. Biuro posiada turystyczną gwarancję ubezpieczeniową udzieloną przez Signal Iduna PTU S.A., przedmiotem której jest pokrycie kosztów powrotu Uczestników do kraju, w przypadku gdy Ubezpieczający wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu oraz pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez Uczestników w razie niewykonania przez niego zobowiązań.

18. BIURO PODRÓŻY na podstawie zawartej z SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. umowy generalnej nr 209402 z dnia 01.04.2018 zawiera na rzecz Uczestników imprez zagranicznych ubezpieczenie zgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych z dnia 1 lipca 2018. Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest w umowie zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej.

19. Sprawy sporne mogące wyniknąć podczas realizacji Umowy będą rozpatrywane polubownie, a w razie braku porozumienia – na drodze sądowej przez stosowny Sąd w Opolu.

20. W sprawach nienormowanych powyższymi Warunkami Uczestnictwa mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

21. Biuro działa w oparciu o Ustawę o Usługach Turystycznych z dnia 01.07.2018 r.

22. Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 IV 2016 informujemy, że w związku z zawieraniem umów o udział w imprezie turystycznej administratorem danych osobowych przetwarzanych jest firma Usługi Turystyczne STACHURA z siedzibą w Opolu, ul. Dubois 9/1A, NIP: 754-255-24-03.

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji danego zlecenia/usługi, m.in. hotele, agencja ubezpieczeniowa, firmy transportowe. Dane przetwarzane będą w celu wykonania umowy udziału w imprezie turystycznej oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie.

Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Biurem.