ul. Dubois 9/1A, 45-070 Opole
tel./fax (+48) 77 44 10 540

WAŻNE INFORMACJE!

Szanowni Państwo!

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z ich zaakceptowaniem!

  1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 Administratorem danych osobowych są Usługi Turystyczne STACHURA, ul. Dubois 9/1A, 45-070 Opole. Dane te przetwarzane są w celu zawarcia umowy oraz realizacji usług i obowiązków wynikających z przepisów prawa. Klient posiada prawo dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia umowy oraz realizacji usługi. Dane osobowe udostępniamy podwykonawcom (hotelom, przewoźnikom, ubezpieczycielom i innym, dzięki którym usługa jest realizowana). Osoba wpłacająca zaliczkę wyraża zgodę na wielokrotne przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji imprez turystycznych/pielgrzymkowych.
  2. Zaliczki nie podlegają zwrotowi. W ciągu 5 dni od wpłaty pierwszej zaliczki Uczestnik może wykupić w dowolnej agencji ubezpieczeniowej ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu oraz przerwania uczestnictwa w imprezie. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie autokarowej Uczestnikowi przysługuje prawo wprowadzenia na swoje miejsce innej osoby najpóźniej 2 dni przed wyjazdem. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie lotniczej Uczestnikowi przysługuje prawo wprowadzenia na swoje miejsce innej osoby najpóźniej do 40 dni przed wylotem. Z tego tytułu Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.

  3. Uczestnicy są objęci standardowym ubezpieczeniem KL na kwotę €20.000 oraz NNW na kwotę 15.000 zł w Signal Iduna. Ubezpieczenie to nie pokrywa kosztów leczenia chorób przewlekłych. Każdy Uczestnik ma możliwość doubezpieczenia się od chorób przewlekłych u organizatora. Zgłasza taką chęć w momencie przystąpienie do imprezy lub przed jej rozpoczęciem.

    Warunki Uczestnictwa dostępne są na stronie: http://stachura.opole.pl/wp-content/uploads/2018/10/Warunki-Uczestnictwa-1.odt

    Ogólne Warunki Ubezpieczenia dostępne są na stronie: w3.signal-iduna.pl/OWU_doc/travel/owu_bp_travel.pdf

    Informacje o produkcie ubezpieczeniowym dostępne są na stronie: https://app.signal-iduna.pl/files/SIP 3123_IPID_Bezpieczne Podróże 2018.pdf

  4. Osoba wpłacająca zaliczkę oświadcza, że zapoznała się z Warunkami Uczestnictwa, które stanowią integralną część zgłoszenia, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Signal Iduna oraz informacjami o produkcie ubezpieczeniowym.